KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Genel Bilgilendirme

Bu  genel bilgilendirme, veri sorumlusu sıfatıyla Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, No.82 Fethiye Muğla adresinde bulunan Tutis Turizm Ticaret Seyahat Anonim Şirketi (“ LETOONIA”)   tarafından  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında  kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak çalışanlarımızı, müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, hissedarlarımızı, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi ve iletişimde bulunduğumuz üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
   
a. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amacı

Toplama. Sizlerden topladığımız ve işlediğimiz kişisel veriler, LETOONIA ile yürüttüğünüz ilişki, aldığınız hizmet ve/veya akdettiğiniz sözleşmenin kapsamına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Söz konusu kişisel veriler, doğrudan şahsınızdan veya çağrı merkezleri, turizm acentaları, seyahat şirketleri, tur operatörleri, resepsiyon çalışanları, online platformlar, sosyal medya hesapları, kamera kayıtları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.  Ayrıca, web sitemizi ziyaretiniz sırasında ve/veya web sitemiz üzerinden yapılan rezervasyonlar sırasında sizden kişisel verileriniz talep edilebilecektir.

İşleme Amacı. Kişisel verileriniz, LETOONIA tarafından Şirket yönetimi ve temsili, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, Şirket faaliyetleri çerçevesinde müşteri ve tedarikçilerle sözleşmeler akdedilmesi ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyet amaçları ile sınırlı olarak iletişimi sağlamak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin yükümlülüğünü yerine getirmek, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü gerçekleştirebilmek, pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürmek,  yeni ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması için pazarlama amacıyla iletişime geçmek ve anonimleştirmek suretiyle istatistiki bilgi elde etmek, pazar incelemeleri ve değerlendirmelerine konu etmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede LETOONIA, kişisel verilerinizi, kanundan doğan zorunluluklar, sözleşmelerin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizler tarafından kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, LETOONIA’nın meşru menfaatleri için objektif olarak veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanarak KVKK madde 5/2 (a), (c) (ç), (d) ve (f) hükümleri uyarınca işleyebilmektedir.

Bunun ötesinde, LETOONIA, faaliyetlerini destekleyecek şekilde ek faaliyetlerde bulunmak amacıyla kişisel verilerinizi zaman zaman KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca sizlerin açık rızanızı almak suretiyle de işleyebilmektedir.
Veri işlemenin açık rızaya dayandığı her durumda rızanızı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı ve bu amaçla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde toplanmakta, işlenmekte ve açık rızanız olmadığı takdirde sadece zorunlu olduğu ölçüde üçüncü şahıslarla paylaşılmaktadır.

b. Kişisel Verilerin Aktarımı

Açık Rızaya Dayanmayan Aktarım. Sağlık verileriniz hariç Kişisel Verileriniz,  insan kaynakları süreçlerinin yönetimi, , şirketin yönetim ve temsili, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla  SGK, vergi dairesi, bankalar, iş ortakları, otel çalışanları, tedarikçiler, LETOONIA’in kanunlardan doğan sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, mali denetim ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavir, yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlik ve denetim şirketlerine aktarılabilir.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK nın 8/2(a) hükmüne dayanılarak kanun gereği zorunlu olması ve/veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde ve/veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yurt içerisinde üçüncü kişilere açık rızanıza ihtiyaç olmadan aktarılmaktadır.

Açık Rızaya Dayanan Aktarım. Müşterilere ait kimlik ve iletişim gibi kişisel veriler LETOONİA nın faaliyetleri sırasında reklam ve pazarlama hizmeti sunan tedarikçilerine KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık onaya dayanılarak aktarılabilmektedir. Veri sahipleri kişisel verilerinin pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususunda verdiği rızayı her zaman geri alabilir.

Yurtdışına Aktarım. LETOONIA kişisel verilerinizi yurt dışında yerleşik veri sorumluları, veri işleyenlere ve/veya üçüncü şahıslara aktarmamaktadır.

c. Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmha Edilmesi

Koruma. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri alınması yükümlüğü azami ölçüde yerine getirilmektedir.

Saklama Süreleri.  Bu web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel veriler kayıt tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile saklanacaktır.

Bunun dışında, her ilgili veri sahibi grubu için düzenlenen özel bilgilendirme (aydınlatma metni) metinleri her veri sahibi grubuna ait kişisel verilerin amaca uygun saklama sürelerini ayrı ayrı içermektedir.

Söz konusu saklama sürelerini izleyen ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kamera kayıtları, kayıt tarihinden itibaren Otuz (30) gün süresince saklanmakta, bu sürenin sonunda imha edilmektedir.

d.  Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yazılı ve imzalı olarak, aşağıda belirtilen posta ve/veya elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Talebinizin LETOONİA ya ulaşmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda cevap gönderilecektir.

Veri Sorumlusu: TUTİS TURİZM TİCARET SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No: 0872003504000021

Adres: Karagözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 82 Fethiye/MUGLA
Telefon: +90 252 614 49 66
E-Posta:  bilgilendirme@letoonia.com

Talebiniz halinde LETOONIA her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir.  Güncel aydınlatma metnine her zaman [https://www.tutis.com.tr] adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)
Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,
Telefon: +90 312 216 5000  
Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr adreslerinden ile iletişime geçiniz.